Thông báo tuyển sinh

 

HỌC VIỆN QUÂN Y

HỘI ĐỒNG TSĐH

Số: 2694/TB-HĐTSĐH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển thẳng đào tạo ngành Y khoa quân sự
vàoHọc viện Quân y năm 2023

 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGD ĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022;

Căn cứ Thông tư số 31/2023/TT-BQP ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội; Công văn số 1490/NT-KH ngày 31/5/2023 của Ban Tuyển sinh Quân sự – Bộ Quốc phòng về việc Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1770/QĐ-TSQS ngày 07/7/2023 của Trưởng ban  Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc tuyển thẳng thí sinh vào đào tạo đại học hệ quân sự năm 2023 đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thí sinh đoạt giải Cuộc thi KHKT cấp quốc gia, quốc tế.

Hội đồng TSĐH Học viện Quân y thông báo kết quả xét tuyển thẳng vào Học viện Quân y năm 2023 như sau:

– Tuyển thẳng 10 thí sinh ngành Y khoa Quân sự (Phụ lục I).

–  Không đạt tuyển thẳng 01 thí sinh ngành Y khoa Quân sự (Phụ lục II).

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển thẳng xác nhận nhập học theo Quy định trên hệ thống phần mềm của Bộ GD&ĐT; nộp Giấy chứng nhận bản gốc giải đạt được các cuộc thi, giấy báo kết quả sơ tuyển của Học viện Quân y cấp, giấy báo điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc chứng nhận tốt nghiệp THPT để xác nhận nhập học về Học viện Quân y trước 17h ngày 15/8/2023. Thí sinh không xác nhận nhập học theo thời gian quy định sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển thẳng của trường.

Mọi thông tin liên hệ số điện thoại: 0983.510555 (Trung tá Cao Vô Sản).

Học viện Quân y trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

– Đăng tin lên Website Học viện;

– Chính ủy (để BC);

– Lưu: VT, J4. S04.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

GIÁM ĐỐC

Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên

 

 

Tập tin đính kèm: thong_bao_ket_qua_xet_tuyen_thang_2023