Thông báo kết quả xét tuyển thẳng đào tạo đại học năn 2023 vào Học viện Quân y

 

HỌC VIỆN QUÂN Y

HỘI ĐỒNG TSĐH

Số: 2694/TB-HĐTSĐH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển thẳng đào tạo ngành Y khoa quân sự
vàoHọc viện Quân y năm 2023

 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGD ĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022;

Căn cứ Thông tư số 31/2023/TT-BQP ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội; Công văn số 1490/NT-KH ngày 31/5/2023 của Ban Tuyển sinh Quân sự – Bộ Quốc phòng về việc Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1770/QĐ-TSQS ngày 07/7/2023 của Trưởng ban  Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc tuyển thẳng thí sinh vào đào tạo đại học hệ quân sự năm 2023 đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thí sinh đoạt giải Cuộc thi KHKT cấp quốc gia, quốc tế.

Hội đồng TSĐH Học viện Quân y thông báo kết quả xét tuyển thẳng vào Học viện Quân y năm 2023 như sau:

– Tuyển thẳng 10 thí sinh ngành Y khoa Quân sự (Phụ lục I).

–  Không đạt tuyển thẳng 01 thí sinh ngành Y khoa Quân sự (Phụ lục II).

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển thẳng xác nhận nhập học theo Quy định trên hệ thống phần mềm của Bộ GD&ĐT; nộp Giấy chứng nhận bản gốc giải đạt được các cuộc thi, giấy báo kết quả sơ tuyển của Học viện Quân y cấp, giấy báo điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc chứng nhận tốt nghiệp THPT để xác nhận nhập học về Học viện Quân y trước 17h ngày 15/8/2023. Thí sinh không xác nhận nhập học theo thời gian quy định sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển thẳng của trường.

Mọi thông tin liên hệ số điện thoại: 0983.510555 (Trung tá Cao Vô Sản).

Học viện Quân y trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

– Đăng tin lên Website Học viện;

– Chính ủy (để BC);

– Lưu: VT, J4. S04.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

GIÁM ĐỐC

Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên

 

 

Phụ lục I

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI, KHKT QUỐC GIA  ĐẠT XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2023

 

(Kèm theo Thông báo số 2694/HVQY-HĐTSĐH ngày 07 tháng 7 năm 2023 của HĐTSĐH Học viện Quân y)

 
     

Số TT

Họ và Tên

Số CMND/CCCD

Giới tính

Ngày sinh

Năm tốt nghiệp THPT

Năm đoạt giải

Môn đạt giải

Loại giải, huy chương

Tham dự kì thi 

Tỉnh

Ghi chú

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

 

NAM – MIỀN BẮC

 

1

Khổng Mạnh Khang

026205000056

Nam

02/01/2005

2023

2023

Sinh học

Ba

HSG QG

Hà Nội

78.01.07

 

2

Lại Trường Sơn

035205005521

Nam

16/05/2005

2023

2023

Sinh học

Ba

HSG QG

Hà Nam

4.24.01

 

3

Võ Tá Trung

042205007746

Nam

06/11/2005

2023

2023

Sinh học

Ba

HSG QG

Nghệ An

4.24.01

 

4

Nguyễn Trọng Phúc

036205000076

Nam

11/05/2005

2023

2023

Y sinh và khoa học sức khỏe

Nhất

KHKTQG

Nam Định

Nghiên cứu khả năng bảo hộ chống tia X của hạt nanomelanin điều chế từ túi mực trên tế bào gốc trung mô và nguyên bào sợi

 

5

Vũ Đức Mạnh

036205003149

Nam

19/04/2005

2023

2023

Y sinh và khoa học sức khỏe

Nhất

KHKTQG

Nam Định

Nghiên cứu khả năng bảo hộ chống tia X của hạt nanomelanin điều chế từ túi mực trên tế bào gốc trung mô và nguyên bào sợi

 

6

Lê Quang Nghĩa

030205008476

Nam

22/07/2005

2023

2023

Y sinh và khoa học sức khỏe

Nhì

KHKTQG

Hải Dương

Nghiên cứu hiệu quả của thuốc Alpha-Chymotrypsin làm giảm độc tính của nọc rắn cạp nia Bắc (Bungarus nulticinctus) trên thỏi thực nghiệm

 

NỮ – MIỀN BẮC

 

1

Nguyễn Thùy Linh

022305001215

Nữ

03/06/2005

2023

2023

Sinh học

Ba

HSG QG

Quảng Ninh

1.17.01

 

2

Hoàng Thanh Hà

001305002333

Nữ

17/05/2005

2023

2023

Sinh học

Ba

HSG QG

Hà Nội

15.01.13

 

3

Trần Giang Ngân

025305002718

Nữ

30/10/2005

2023

2023

Sinh học

Ba

HSG QG

Phú Thọ

34.15.01

 

NỮ – MIỀN NAM

 

1

Lê Lan Vy

096305004616

Nữ

31/05/2005

2023

2023

Sinh học

Ba

HSG QG

Cà Mau

23.61.06

 

 

 

Phụ lục II

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI KHKT QUỐC GIA HỌC SINH THPT KHÔNG ĐẠT TUYỂN THẲNG NĂM 2023

 

(Kèm theo Thông báo số 2694/HVQY-HĐTSĐH ngày 07 tháng 7 năm 2023 của HĐTSĐH Học viện Quân y)

 

Số TT

Họ và Tên

Số CMND

Giới tính

Ngày sinh

Năm tốt nghiệp THPT

Năm đoạt giải

Lĩnh vực đoạt giải

Loại giải, huy chương

Tham dự kì thi KHKT Quốc tế, Quốc gia

Tên đề tài

Tỉnh

Ghi chú

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

NAM – MIỀN BẮC

 

1

Nguyễn Anh Hiếu

001205000237

Nam

23/02/2005

2023

2023

Không

Vàng

Singapore

Chế tạo máy điện tim và phát triển phần mềm chẩn đoán sớm bệnh tim mạch

Hà Nội

K đạt vì không phải đối tượng xét (Đạt giải Vàng Singapore)

 

 

Tập tin đính kèm: [Tải về]