Thanh tra

CHỈ HUY CƠ QUAN

Họ và tên: Phạm Nhật Quang

Cấp bậc: Đại tá

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Chức danh CMKT: Thanh tra viên chính

Học vị: Thạc sĩ.

TRUYỀN THỐNG CƠ QUAN

          Từ năm 1990 đến tháng 07/2013, Học viện Quân y chỉ có 01 chức danh Trợ lý Thanh tra. Thực hiện Thông tư số 112/2013/TT-BQP ngày 16/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Học viện có chức danh Chánh Thanh tra và Thanh tra viên. Ngày 21/12/2017, Giám đốc Học viện Quân y đã ban hành Quyết định số 4630/QĐ-HVQY về việc công bố thời gian thực hiện đối với các tổ chức có sự thay đổi theo Quyết định số 1441/QĐ-TM ngày 26/9/2017 của Tổng Tham mưu trưởng về ban hành Biểu tổ chức, biên chế Học viện Quân y. Theo đó, ngày 22/12/2017 cơ quan Thanh tra được thành lập, thuộc Khối Hiệu bộ, là cơ quan chức năng trực thuộc Học viện Quân y; biên chế gồm có Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

          III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

          Theo Quyết định số 3913/QĐ-HVQY ngày 10/10/2022 của Giám đốc Học viện Quân y, Thanh tra có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

Vị trí, chức năng

a) Vị trí: Thanh tra là cơ quan trực thuộc Học viện Quân y

b) Chức năng: Tham mưu cho Đảng ủy, Bna Giám đốc Học viện lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định; tiến hành thanh tra hành chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quyền Thủ trưởng Học viện. Chỉ huy, quản lý cán bộ thuộc quyền theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y.

Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Công tác thanh tra

– Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Ban Giám đốc Học viện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật;

– Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của Bộ Quốc phòng và Học viện đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Thủ trưởng Học viện;

– Thanh tra vụ việc khác do Ban Giám đốc Học viện giao;

– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do thanh tra cấp trên và Học viện đã tiến hành ở các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ban Giám đốc Học viện.

– Quản lý công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra cho chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện.

b) Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

          – Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Học viện quản lý, chỉ đạo nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

– Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

– Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện.

c) Công tác phòng, chống tham nhũng

          – Tham mưu, giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Học viện về phòng, chống tham nhũng; đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Học viện;

          – Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong Học viện; nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng trình Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xem xét quyết định;

          – Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong Học viện;

          – Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ; giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến tham nhũng theo thẩm quyền;

          – Thực hiện các nhiệm vụ khác về phòng, chống tham nhũng do Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao.

d) Thực hiện theo dõi, tổng hợp, triển khai sơ kết, tổng kết, thông tin, báo cáo tình hình, kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các công tác này theo quy định.

e) Tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

f) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được giao.

Danh sách cán bộ

– Đại tá, Ths Phạm Nhật Quang, Thanh tra viên chính, Chánh Thanh tra;

– Thượng úy, CN Nguyễn Trung Thành, Thanh tra viên (Hiện tại đang đi học văn bằng 2 đại học Luật).

Thành tích tiêu biểu

          Hình thức khen thưởng từ cấp Bộ Quốc phòng trở lên: Không

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

a) Sứ mệnh: Thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đúng quy định, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Học viện.

b) Tầm nhìn: Vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hiệu lực, hiệu quả.

c) Giá trị cốt lõi: Tuân thủ quy định của pháp luật, kịp thời, chính xác, hiệu lực, hiệu quả, khách quan, công bằng.

Liên hệ

          – Địa chỉ: Thanh tra Học viện Quân y, số 160 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

– Số điện thoại cơ quan: 069.566.127; ĐTDĐ đồng chí Phạm Nhật Quang, Chánh Thanh tra: 0983.665.712; ĐTDĐ đồng chí Nguyễn Trung Thành, Thanh tra viên: 0968.897.678.

– Địa chỉ email: thanhtrahvqy@vmmu.edu.vn; phamnhatquang@hvqy.bqp/.