Văn bản pháp quy

STT

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1.

29/2013/QH13

18/6/2023

Luật Khoa học và Công nghệ

2.

02/2023/TT-BKHCN

08/5/2023

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

3.

03/2023/TT-BTC

10/01/2023

Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

4

109/2022/NĐ-CP

30/12/2022

Nghị định Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

5.

2667/QĐ-BKHCN

28/12/2022

Quyết định về việc Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025

6.

1694/QĐ-BTC6

22/8/2022

Quyết định Phê duyệt danh mục và kinh phí dự kiến đặt hàng tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023

7.

08/2017/TT-BKHCN

26/6/2017

Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

8.

03/2017/TT- BKHCN

03/4/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2014/tt-bkhcn ngày 26 tháng 5 năm 2014 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước