HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA HỌC VIỆN QUÂN Y

TT Đơn vị/tên phòng thí nghiệm Ghi chú
I Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự  
1 Labo Thử nghiệm lâm sàng  
2 Labo Dược học và các hợp chất tự nhiên  
3 Labo Protein – độc chất tế bào  
4 Labo Công nghệ gen  
5 Labo Vi sinh vật  
6 Labo An toàn sinh học  
7 Labo Nghiên cứu thực nghiệm  
8 Labo Trung tâm kiểm nghiệm  
  Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu Độc học và Phóng xạ  
1 Labo Xử lý mẫu độc xạ  
2 Labo thực nghiệm độc học và phóng xạ quân sự  
3 Labo nghiên cứu thuốc bảo vệ phóng xạ  
4 Labo phân tích độc chất  
5 Labo nghiên cứu thuốc chống độc đặc hiệu  
  Bộ môn Y học Quân binh chủng  
1 Labo Sinh lý vận động  
2 Labo Tim mạch, hô hấp, chuyển hóa  
3 Labo Thầm kinh tâm lý  
4 Labo áp suất thấp thực nghiệm  
5 Labo áp suất cao thực nghiệm  
6 Labo sinh hóa  
7 Labo tiền đình gia tốc  
8 Labo các giác quan  
  Bộ môn Vệ sinh Quân đội  
1 Labo Hóa môi trường  
2 Labo An toàn sinh học thực phẩm  
3 Phòng Nghiên cứu Vi khí hậu  
4 Labo Vệ sinh lao động  
5 Labo dịch tễ học phân tử  
  Bộ môn dịch tễ  
1 Labo Dịch tễ học thực địa  
2 Labo Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm  
3 Labo Nghiên cứu phòng chống chiến tranh sinh học  
4 Labo Dịch tễ học các bệnh không truyền nhiễm  
5 Labo Dịch tễ học phân tử  
  Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội  
1 Labo IVF  
2 Labo siêu cấu trúc  
3 Labo mô học  
  Bộ môn Sinh lý  
1 Labo điện thế tế bào  
2 Labo hành vi động vật  
  Bộ môn Sinh lý bệnh  
1 Phòng thí nghiệm bệnh lý tế bào  
2 Phòng nghiên cứu bệnh lý phân tử  
  Bộ môn Giải phẫu  
1 Labo giải phẫu phân tử  
  Bộ môn Phẫu thuật thực hành thực nghiệm  
1 Labo nghiên cứu ngoại khoa  
2 Labo nghiên cứu động vật nhỏ  
3 Labo nghiên cứu động vật lớn  
4 Labo đánh giá hành vi  
5 Labo simulator  
  Bộ môn Vi sinh vật  
1 Labo chuẩn đoán và phân lập vi khuẩn kháng thuốc  
2 Labo sinh học phân tử bệnh truyền nhiễm  
3 Labo Huyết thanh học và HIV  
4 Labo Chuẩn đoán lao  
  Bộ môn Ký sinh trùng và Côn trùng  
1 Labo giun sán  
2 Labo đơn bào  
3 Labo nấm  
4 Labo động vật chân đốt  
5 Labo xét nghiệm và phân tích kỹ thuật cao  
6 Phòng xét nghiệm ký sinh trùng và vi nấm  
  Khoa Vật lý – Lý sinh  
1 PTN Vật liệu y sinh và vật liệu tiên tiến  
2 PTN Vật lý y sinh và vật lý y học  
3 PTN Lý sinh học tính toán  
4 PTN Kỹ thuật y sinh và Điện tử y sinh  
  Bộ môn Hóa  
1 Labo Hóa đại cương  
2 Labo Hóa chuyên ngành  
  Bộ môn Sinh học và Di truyền y học  
1 Labo di truyền tế bào  
2 Labo di truyền phân tử  
  Viện Đào tạo dược  
1 Labo Bào chế  
2 Labo Công nghệ dược phẩm  
3 Dược liệu – dược cổ truyền  
4 Kiểm nghiệm và độc chất  
5 Hóa dược – dược lâm sàng  
6 Tiếp tế quân y  
7 Dược lý  
  Bộ môn Miễn dịch