Khoa Toán – Tin học

 

  1. Chủ trì đơn vị

Chủ nhiệm khoa: Thượng tá, TS. Đào Thanh Tùng

  1. Truyền thống đơn vị

Ngày thành lập: 20 tháng 6 năm 1968

Từ một tổ bộ môn nằm trong khối Khoa học cơ bản thành lập ngày 20 tháng 6 năm 1968. Năm 1970, thành lập bộ môn Toán – Lý gồm 6 giảng viên (3 giảng viên toán, 3 giảng viên lý), do đồng chí Nguyễn Ngọc Chất làm chủ nhiệm.

Ngày 7 tháng 4 năm 1981, Bộ môn Toán – Lý, tách thành hai bộ môn. Bộ môn Toán do đồng chí Nguyễn Thế Minh làm chủ nhiệm (gồm 9 giảng viên). Đến tháng 9 năm 1983, sát nhập vào Bộ môn Tổ chức chiến thuật quân y, thành Tổ bộ môn Toán thống kê, do đồng chí Nguyễn Thế Minh làm tổ trưởng.

Tháng 9 năm 1987, Tổ Toán kết hợp với labô số 6, thành Bộ môn Toán thống kê – Điện tử y sinh, do đồng chí Nguyễn Thế Minh làm chủ nhiệm bộ môn.

Tháng 1 năm 1990, sát nhập với Bộ môn Vật Lý – Lý Sinh đến tháng 10 năm 1995 lại tách thành Bộ môn Toán – Tin học cho đến nay (đổi tên thành Khoa Toán – Tin học từ năm 2017).

Các đồng chí giữ chức Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm

Đồng chí Nguyễn Thế Minh – Chủ nhiệm bộ môn (10/1995 – 4/2005).

Đồng chí Nguyễn Quang Cầm – Chủ nhiệm bộ môn (4/2005 – 6/2008).

Đồng chí Vũ Quang Thường – Chủ nhiệm bộ môn (6/2008 – 4/2018).

Đồng chí Lê Quang Hải – Phó chủ nhiệm bộ môn (6/2008 – 8/2019), phụ trách chủ nhiệm khoa (4/2018 – 8/2019).

Đồng chí Đào Thanh Tùng – Phó chủ nhiệm khoa (4/2019 – 3/2021), Phụ trách chủ nhiệm khoa (9/2019 – 3/2021), Chủ nhiệm khoa (3/2021 đến nay)

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Xây dựng chương trình và giảng dạy Toán xác suất thống kê và Công nghệ thông tin cho các đối tượng đại học và sau đại học. Đảo bảo về mặt ứng dụng thống kê trong các đề tài nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu thống kê hiện đại vào lĩnh vực Y – Dược học và quân sự.

  1. Danh sách giảng viên

Số TT

Họ và tên

Học hàm

Học vị

1

Đào Thanh Tùng

 

Tiến sĩ

2

Vũ Thị Thanh Bình

 

Thạc sĩ

3

Chu Đức Hiệp

 

Thạc sĩ

4

Đặng Đức Trịnh

 

Thạc sĩ

5

Phạm Anh Tuấn

 

Tiến sĩ

6

Vũ Ngọc Thùy Dương

 

Thạc sĩ

7

Đỗ Tiến Thành

 

Tiến sĩ

  1. Thành tích tiêu biểu (từ cấp BQP)

Khoa thực hiện 01 đề tài và 01 sáng kiến cấp Bộ Quốc phòng. Năm 2018, khoa được Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen (Quyết định số 1908/QĐ – BQP ngày 24 tháng 5 năm 2018).

  1. Liên hệ

– Địa chỉ: Khoa Toán – Tin học, Học viên Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

– Số điện thoại: 069566358  hoặc 0983604804

– Địa chỉ email: k80@vmmu.edu.vn

  1. Các thông tin khác

– Hình ảnh hoạt động nổi bật

– Bổ sung sứ mạng, tầm nhiền

Sứ mạng: Nghiên cứu và ứng dụng thống kê vào giảng dạy và phân tích chuyên sâu số liệu Y – Dược học. Đảm bảo về mặt Toán học trong việc xử lý và phân tích số liệu của các đề tài nghiên cứu khoa học.

Tầm nhìn: Trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng thống kê hiện đại trong lĩnh vực Y – Dược học.