Khoa Quân sự

  1. Chỉ huy đơn vị

1.1. Chỉ huy khoa

– Chủ nhiệm khoa: Đại tá, ThS. Bùi Anh Dũng

– Phó chủ nhiệm khoa: Thượng tá, ThS. Tô Viết Trường

1.2. Chỉ huy các bộ môn

– Chủ nhiệm Bộ môn Chiến thuật, chiến dịch: Thượng tá, ThS. Nguyễn Vũ Chiến

– Chủ nhiệm Bộ môn Quân sự chung: Thượng tá, ThS. Nguyễn Bá Chất

– Chủ nhiệm Bộ môn Huấn luyện thể lực, thể thao quốc phòng: Trung tá, ThS. Nguyễn Ánh Dương

  1. Truyền thống đơn vị

– Khoa Quân sự được thành lập: 12/6/1964

– Quá trình hình thành và phát triển

+ Ngày 12 tháng 6 năm 1964 do yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn Tổ chức chỉ huy Quân y được biên chế thành 3 bộ phận: Bộ phận Quân sự; Bộ phận Tổ chức chỉ huy Quân y; Bộ phận Tiếp tế Quân y.

+ Cuối năm 1966 Bộ môn Tổ chức chỉ huy Quân y tách ra thành 2 bộ môn: Bộ môn Quân sự Hậu phương – Thể dục thể thao (K70); Bộ môn Tổ chức chỉ huy Quân y (K10).

+ Cuối năm 1974 sáp nhập Bộ môn Tổ chức chỉ huy Quân y và Bộ môn Quân sự hậu phương – Thể dục thể thao thành Bộ môn Quân sự hậu phương, Tổ chức chỉ huy Quân y (K10).

+ Tháng 4 năm 1981 do yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường, Bộ môn Quân sự hậu phương, Tổ chức chỉ huy Quân y (K10) tách ra thành 2 bộ môn: Bộ môn Quân sự (K15); Bộ môn Tổ chức chỉ huy Quân y (K10).

+ Tháng 02 năm 1982 Bộ môn Quân sự (K15) tách ra thành 2 bộ môn: Bộ môn Quân sự chung (K15); Bộ môn Nghệ thuật chiến dịch – chiến thuật (K16).

 + Tháng 8 năm 1986, Bộ môn Quân sự chung (K15) tách thành 2 bộ môn: Bộ môn Quân sự chung (K15); Bộ môn Thể dục thể thao quốc phòng (K70)

+ Tháng 8 năm 1988, sáp nhập Bộ môn Quân sự chung (K15) và Bộ môn Nghệ thuật chiến dịch – chiến thuật (K16) thành Bộ môn Quân sự (K18).

+ Ngày 19 tháng 02 năm 1992, sáp nhập Bộ môn Quân sự (K18) và Bộ môn Thể dục thể thao quốc phòng (K70) thành Bộ môn Quân sự – Thể dục thể thao quốc phòng (K18).

+ Năm 2017 theo Quyết định của Bộ Quốc phòng Bộ môn Quân sự – Thể dục thể thao quốc phòng (K18) đổi tên thành Khoa Quân sự (K18) và được biên chế 3 bộ môn: Bộ môn Chiến thuật, chiến dịch; Bộ môn Quân sự chung; Bộ môn Huấn luyện thể lực, thể thao quốc phòng.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc  chuyên ngành quân sự, thể thao quân sự và chuyên ngành liên quan; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. Chỉ huy, quản lý cán bộ, nhân viên thuộc quyền theo quy định của Quân đội và Học viện.

  1. Danh sách giảng viên

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

       1            

Bùi Anh Dũng

ThS

NTQS

       2            

Tô Viết Trường

ThS

NTQS

       3            

Nguyễn Vũ Chiến

ThS

NTQS

       4            

Nguyễn Ngọc Minh

ThS

NTQS

       5            

Vũ Văn Ba

ThS

NTQS

       6            

Nguyễn Thế Anh

ThS

NTQS

       7            

Nguyễn Bá Chất

ThS

NTQS

       8            

Nguyễn Hoài Nam

ThS

NTQS

       9            

Tống Thành Nam

ThS

NTQS

   10            

Trịnh Văn Thực

ThS

NTQS

   11            

Nguyễn Ánh Dương

ThS

GDTC

   12            

Chu Thị Tuyết Nhung

ThS

GCTC

   13            

Trương Thị Ngọc Hà

ThS

GDTC

   14            

Lê Huy Hồng Sơn

CN

GDTC

  1. Thành tích tiêu biểu

– Bằng khen Bộ Quốc phòng cho tập thể Khoa: 05

– Băng khen Bộ Quốc phòng cho cá nhân: 06

  1. Liên hệ

– Địa chỉ: Khoa Quân sự (K18) – Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

– Số điện thoại: 069566306 hoặc 069566308

– Địa chỉ email: