Dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị có đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quân y…

Học viện Quân y phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới​

 Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận quán triệt Nghị quyết số 36 tại hội nghị.

Ngày 30-01-2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Nội dung của Nghị quyết tập trung thống nhất nhận thức về các nội dung: Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế – kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học.

Với tinh thần đó, thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị cho đối tượng là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong học viện. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trong học viện về việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới, góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 36.

Học viện Quân y phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới​

 Các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36.

 

Học viện Quân y phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới​

Quang cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 tại Học viện Quân y.

Tại hội nghị, Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị: Cơ sở thực tiễn; định hướng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận yêu cầu, sau hội nghị các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36. Đồng chí bí thư cấp ủy các đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết; cùng với thường vụ (cấp ủy) trực tiếp truyền đạt Nghị quyết số 36, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN