Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

  1. SỨ MẠNG: Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; nghiên cứu khoa học y học và y học quân sự, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến; chăm sóc y khoa chuyên nghiệp, chuẩn mực đáp ứng nhu cầu bảo vệ, nâng cao sức khỏe bộ đội và nhân dân.
  1. TẦM NHÌN: Nỗ lực phấn đấu trở thành trường đại học khoa học sức khỏe đa ngành, định hướng nghiên cứu, đào tạo và nghiên cứu y học quân sự hàng đầu Việt Nam, ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong khu vực.
  1. GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Chất lượng – Kỷ luật – Sáng tạo – Nhân ái – Hợp tác

 (Trích Quyết định số 4601/QĐ-HVQY ngày 27/11/2019 của Giám đốc Học viện Quân y)