Phòng Đào tạo

  1. Chỉ huy đơn vị

– Trưởng phòng: Đại tá GS.TS. Nguyễn Duy Bắc

– Phó trưởng phòng: Thượng tá PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng

  1. Truyền thống đơn vị

– Phòng Đào tạo thành lập ngày 20/3/1950 tiền thân là Tổ phục vụ huấn luyện gồm 03 đồng chí. Tháng 3 năm 1951 Ban Quản lý Giáo dục Trường Quân y sĩ (nay là Học viện Quân y) được thành lập đã giúp việc cho Ban Giám hiệu Nhà trường và các giáo viên trong công tác Giáo dục, đào tạo với hoàn cảnh nhiều biến động, khó khăn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày 15/01/1956 Ban Quản lý Giáo dục được đổi tên thành Ban Giáo vụ tập trung xây dựng phần đại cương huấn luyện, phân bổ thời gian lý thuyết, thực hành cho các khoa…trên tinh thần quán triệt phương châm huấn luyện mới là cơ bản, hệ thống, toàn diện.

– Năm 1965 Phòng Huấn luyện được thành lập đã tham mưu cho Nhà trường (Đại học Quân y) xây dựng chương trình huấn luyện cho các đối tượng với phương châm “Chuyển hướng mạnh mẽ nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo kiểu thời chiến”, chuẩn bị mọi mặt cho đào tạo bác sĩ Quân y dài hạn.

– Giai đoạn 1967 – 1981: Bắt đầu thực hiện chương trình đào tạo bác sĩ, dược sĩ dài hạn; nhiệm vụ của Phòng là điều hành huấn luyện các lớp trong điều kiện sơ tán; tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy nhà trường triển khai nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học. Sau năm 1975 Trường Quân y Miền sáp nhập vào trường Đại học Quân y và trở thành cơ sở 2 của Nhà trường, Phòng Huấn luyện tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong củng cố, xây dựng tổ chức các bộ môn, khoa; bổ sung quy chế, chế độ; chỉ đạo huấn luyện ở cơ sở 2.

– Ngày 16/12/1981 Trường Đại học Quân y thành Học viện Quân y. Phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Học viện trong thực hiện cải cách giáo dục, đẩy mạnh NCKH, nâng cao chất lượng đào tạo.

– Giai đoạn đổi mới (1990 – 1999): Với phương châm huấn luyện : Cơ bản – hệ thống – Thống nhất – Chuyên sâu, các loại hình đào tạo của Học viện được mở rộng, các chương trình cho các đối tượng lần lượt được biên soạn, thông qua Hội đồng. Phòng Đào tạo đã tham mưu cho Thủ trưởng Học viện trong tập huấn cán bộ chủ trì, giảng viên, giáo viên về giáo dục học Việt Nam, các phương pháp dạy học tích cực, bồi dưỡng người học năng lực giải quyết vấn đề, ngoại ngữ, vi tính…Tổ chức giao ban đào tạo để triển khai công tác đào tạo và rút kinh nghiệm, giải quyết các vấn đề hạn chế, tồn tại.

– Giai đoạn đổi mới và hội nhập (2000 – nay): Phòng Đào tạo đã phối hợp với các Sở Giáo dục – đào tạo, Ban tuyển sinh quân sự địa phương các tỉnh thành làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn tuyển sinh vào Học viện. Làm việc với các Bộ ngành thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ CNH – HĐH, đào tạo bác sĩ chuyên tu, bác sĩ cử tuyển. Các chương trình đào tạo, quy chế của các đối tượng được chỉnh lý theo Quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục – đào tạo, phù hợp với thực tiễn.

Trước xu thế hội nhập sâu rộng, Phòng Đào tạo đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xây dựng và tuyên bố sứ mệnh của Học viện Quân y. Xây dựng chuẩn đầu ra cho các đối tượng, hoàn chỉnh kế hoạch huấn luyện, gắn lý thuyết với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị, bệnh viện, cộng đồng. Nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, thi, kiểm tra. Đổi mới và xây dựng chương trình đào tạo tích hợp module dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra. Xây dựng, phát triển Học viện theo mô hình trường đại học định hướng nghiên cứu giai đoạn 2020 – 2030.

  1. Sứ mạng, tầm nhìn

– Sứ mạng: Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch, quản lý và tổ chức đào tạo đại học, phát triển đội ngũ giảng viên.

– Tầm nhìn: Không ngừng đổi mới công tác quản lý, chương trình đào tạo, tác phong làm việc, mở rộng quan hệ trao đổi và hợp tác với các trường đại học trong nước và thế giới.

– Giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp – Kỷ luật – Hợp tác – Hiệu quả – Sáng tạo.

  1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

4.1. Vị trí, chức năng

Phòng Đào tạo là cơ quan trực thuộc Học viện Quân y có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học của Học viện. Chỉ huy, quản lý đơn vị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thuộc quyền theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y.

4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình đào tạo, đề án mở ngành đào tạo; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo đại học. Tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, tài liệu dạy học cho các đối tượng đại học.

b) Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, phát triển giảng viên (xét công nhận giảng viên, trợ giảng; hội thi, xét đề nghị các danh hiệu, chức danh nhà giáo… theo quy định); đổi mới phương pháp dạy học; bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo; theo dõi, thống kê, quản lý chất lượng giảng viên.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế đào tạo, quy chế quản lý học viên đại học; tổ chức và điều hành quá trình đào tạo đại học; quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học viên; xét lên xuống lớp, xét tư cách thi học kỳ, cuối khóa; quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định; duy trì thực hiện các quy chế, quy định, quản lý công tác đào tạo.

d) Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đại học; chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thi, hội thao trong công tác giáo dục, đào tạo; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ khai giảng, bế giảng; tổng hợp tình hình, kết quả đào tạo báo cáo Ban Giám đốc Học viện và cơ quan cấp trên.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thi kết thúc học phần, tín chỉ, môn học, module, tốt nghiệp. Phối hợp với Phòng Khoa học Quân sự tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học.

f) Phối hợp với cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán ngân sách đào tạo đại học hằng năm; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất đào tạo theo quy định.

g) Phối hợp, hiệp đồng với đơn vị liên quan trong và ngoài Học viện, cơ quan nghiệp vụ cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học.

h) Tổ chức thực hiện công tác in ấn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo và các tài liệu, văn bản khác khi được giao.

i) Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được giao.

5. Thành tích tiêu biểu

– Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba.

– Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

– Huân chương Dũng cảm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

– Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

– Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng

– 6 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

– Bằng khen của Bộ Y tế .

          – Bằng khen của Chủ nhiệm TCCT.

– 2 Bằng khen của Tổng Tham mưu trưởng.       

6. Liên hệ:

– Địa chỉ: Phòng Đào tạo – Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

– Số điện thoại:

– Địa chỉ email:  phongdaotao@vmmu.edu.vn