Lý luận Mác Lê nin

  1. Chỉ huy đơn vị

– Chủ nhiệm khoa: Đại tá, PGS. TS Nguyễn Thanh Tịnh

– Phó Chủ nhiệm khoa: Đại tá, ThS Trần Đức Luân

  1. Truyền thống đơn vị

Ngay từ năm 1957, nhà trường đã chú trọng và đưa vào giảng dạy Lý luận chính trị trong chương trình chính khoá. Cùng với sự hình thành, phát triển và trưởng thành chung của Học viện Quân y, Khoa Lý luận Mác – Lênin cũng không ngừng lớn mạnh về mọi mặt.

Tiền thân của Khoa Lý luận Mác – Lênin là một tổ giáo viên chính trị nằm trong Ban tuyên huấn – Phòng chính trị Học viện. Đến tháng 4/1967, Ban Giám hiệu quyết định thành lập Khoa giáo dục chính trị do đồng chí Phó Chính uỷ kiêm Chủ nhiệm Chính trị Học viện phụ trách. Theo đó, ngày 22/4/1967 được công nhận là ngày Truyền thống của Khoa.

Đến tháng 8/ 1984, do yêu cầu nhiệm vụ, Khoa giáo dục chính trị đã được chia tách thành hai khoa, đó là:  Khoa Lý luận Mác – Lênin và Khoa Công tác đảng, công tác chính trị.

Tháng 3/1992, do yêu cầu nhiệm vụ mới, Khoa Lý luận Mác – Lênin và Khoa Công tác đảng, công tác chính trị đã được sát nhập thành Bộ môn Khoa học xã hội. Và cuối năm 1998, Bộ môn được đổi tên gọi thành Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn.

Từ tháng 6/ 2004, theo Quyết định số 451/QĐ-VP ngày 18/6/2004 của Giám đốc Học viện, Khoa Lý luận Mác – Lênin được tái lập, trực thuộc Học viện Quân y trên cơ sở chia tách từ Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch và giảng dạy lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các đối tượng đào tạo tại Học viện; nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên trong Khoa; quản lý, chỉ huy các bộ môn thuộc quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y.

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

– Tổ chức xây dựng và thông qua các chương trình, nội dung môn học cho các đối tượng thuộc chuyên ngành đào tạo, trình Giám đốc Học viện phê duyệt; tổ chức biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu dạy học trong phạm vi phụ trách.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện được giao.

– Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phương pháp, bồi dưỡng giảng viên, nhân viên trong khoa, bộ môn; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên chấp hành nghiêm quy chế, quy định về giáo dục, đào tạo.

– Đề xuất đổi mới phương pháp đánh giá và tổ chức thi, kiểm tra tín chỉ, học phần, môn học, tốt nghiệp do khoa, bộ môn phụ trách; tham gia đánh giá, phân loại chất lượng người học theo quy định.

– Đề xuất các hướng nghiên cứu và tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ.

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch huấn luyện, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ được giao của giảng viên.

– Tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nghiên cứu khoa học của khoa, bộ môn.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học khi được giao (hội thi, hội thao, kỳ thi Olympic, hội thảo, …).

– Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  1. Danh sách giảng viên

4.1. Bộ môn Triết học Mác – Lênin

– PGS, TS Nguyễn Thanh Tịnh                

– TS Phạm Bá Điền                                   

– TS Lê Thị Tâm Hiếu

– ThS Bùi Đăng Đối

– ThS Nguyễn Quốc Nam

– ThS Phùng Văn Cường

– CN Phùng Văn Lâm

4.2. Bộ môn Kinh tế chính trị học Mác – Lênin

– TS Phạm Ngọc Thức                          

– TS Nguyễn Đức Hưng

– CN Võ Hoàng Giang

4.3. Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

– ThS Trần Đức Luân                             

– ThS Nguyễn Thế Học

– ThS Nguyễn Trung Kiên

– ThS Nguyễn Thị Thùy Dung

4.4. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

– ThS Phùng Thị Hiền

– ThS Bùi Thị Bích Thảo

  1. Thành tích tiêu biểu

2011

Huân chương

Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

Quyết định số: 1989/QĐ-CTN, ngày 04/11/2011; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

2012

Bằng khen

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Quyết định số: 1228/QĐ-BQP, ngày 19/4/2012; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

2016

Bằng khen

 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số: 2268/QĐ-ttg, ngày 24/11/2016;

Thủ tướng Chính phủ

2018

Bằng khen

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Quyết định số: 1908/QĐ-BQP, ngày 24/5/2018; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

2020

Bằng khen

của Tổng cục Chính trị

Số Quyết định: 2447/QĐ-BQP, ngày 24/12/2020 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

2021

Bằng khen của

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Số Quyết định: 1209/QP-BQP, ngày 30/4/ 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

2021

Huân chương

Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Số Quyết định: 2268/QĐ-CTN, ngày 08/12/2021 của Chủ tịch nước

  1. Liên hệ

– Địa chỉ: Khoa Lý luận Mác – Lênin – Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

– Số điện thoại: (069) 566.319

– Địa chỉ email: k30@vmmu.edu.vn

  1. Các thông tin khác

7.1. Hình ảnh hoạt động nổi bật

7.2. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Sứ mạng

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đối tượng cao đẳng, đại học và sau đại học, xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học; bồi dưỡng và phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức, nhân cách cho người học; nghiên cứu khoa học xã hội và nhăn văn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện.

– Tầm nhìn

Nỗ lực phấn đấu xây dựng Khoa trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu mẫu mực”, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên có phẩm chất, năng lực tốt, vững về lý luận, am tường về thực tiễn, có phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng Học viện trong tình hình mới.

Giá trị cốt lõi

Bản lĩnh – Mẫu mực – Chất lượng – Sáng tạo – Nhân ái – Hợp tác.