Khối Y học lâm sàng – Khối cận lâm sàng

Bộ môn – Trung tâm Huyết học truyền máu

Bộ môn Khoa Sinh hóa

Bộ môn Giải phẫu bệnh

Bộ môn Điều dưỡng

Bộ môn – Khoa Vi sinh y học

Bộ môn – Khoa Dinh dưỡng

Bộ môn – Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh

Bộ môn – Khoa chẩn đoán chức năng