Khối Y học cơ sở

Bộ môn Sinh lý

Bộ môn Sinh lý bệnh

Bộ môn Giải phẫu

Bộ môn Phẫu thuật thực hành, thực nghiệm

Bộ môn Ký sinh trùng và Côn trùng

Bộ môn Miễn dịch