Khối Khoa học cơ bản

Khoa Lý luận Mác – Lê-nin

Khoa Công tác đảng, công tác chính trị

Khoa Toán – Tin học

Khoa Vật lý – Lý sinh

Khoa Hóa

Bộ môn Sinh học và di truyền y học

Khoa Ngoại ngữ