Ban giám đốc

Trung tướng, PGS.TS

Nguyễn Xuân Kiên

Giám đốc
Thiếu tướng, PGS.TS

Nghiêm Đức Thuận

Chính ủy
Thiếu tướng, PGS.TS

Trần Ngọc Tuấn

Phó Giám đốc
Thiếu tướng

Trần Minh Phong

Phó Giám đốc
Thiếu tướng PGS.TS

Nguyễn Văn Nam

Phó Chính ủy

Hiệu trưởng, viện trưởng, giám đốc Qua các thời kỳ

GS

Đinh Văn Thắng

Hiệu trưởng ( 3/1949 - 8/1949)
GS

Nguyễn Trinh Cơ

Hiệu trưởng (9/1949 - 1/1951)
Thiếu tướng, GS

Đỗ Xuân Hợp

Hiệu trưởng (1/1951 - 3/1979)
Thiếu tướng, GS

Nguyễn Thúc Mậu

Viện trưởng (3/1979 - 7/1986)
Thiếu tướng, GS. TSKH

Lê Thế Trung

Giám đốc (8/1986 - 6/1995)
Trung tướng, GS.TS

Phạm Gia Khánh

Giám đốc (6/1995 - 12/2007)
Trung tướng, GS.TS

Nguyễn Tiến Bình

Giám đốc (12/2007 - 12/2014)

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Qua các thời kỳ

Đại tá

Trần Hùng Huy

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy (3/1962 - 4/1970)
Trung tướng

Nguyễn Trọng Hợp

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy (4/1970 - 12/1979)
Đại tá

Phạm Hữu Trí

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy (12/1979 - 9/1980)
Thiếu tướng

Nguyễn Ngọc Diệp

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng về chính trị (9/1980 - 12/1989)
Thiếu tướng, GS.TS

Nguyễn Tụ

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc (12/1989 - 12/1995)
Thiếu tướng, BS

Hà Văn Tùy

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc về chính trị (2/1995 - 1/2005)
Thiếu tướng, BS

Nguyễn Quang Phúc

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy (6/2004 - 12/2007)
Trung tướng, BS

Vũ Đăng Khiên

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy (12/2007 - 7/2013)
Trung tướng, GS.TS

Nguyễn Trọng Chính

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy (6/2013 - 8/2020)
Trung tướng, PGS.TS

Nguyễn Viết Lượng

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy (4/2019 - 5/2023)

Phó Giám đốc Qua các thời kỳ

Đại tá, GS.TSKH TTND

Đặng Đình Huấn

Phó Hiệu trưởng (1951 - 1981)
Đại tá, GS.TS AHLĐ

Nguyễn Thiện Thành

Phó Viện trưởng (1960 - 1964)
Trung tướng, GS. TS

Nguyễn Thế Khánh

Phó Viện trưởng (1962 - 1966)
Đại tá, GS.TS

Vũ Tá Cúc

Phó Hiệu trưởng (1962-1979)
Đại tá, PGS

Nguyễn Tăng Ấn

Phó Hiệu trưởng (1964-1976)
Đại tá

Võ Văn Dật

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quân y (8/1966-8/1979)
Đại tá, PGS

Bùi Thế Sinh

Phó Giám đốc Học viện Quân y (12/1981 -7/1987)
Đại tá,

Lê Công

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quân y (6/1978-5/1981)
Thiếu tướng GS.TSKH

Bùi Đại

Phó Viện trưởng (1978 - 1983)
Đại tá

Bùi Quốc Miện

Phó hiệu trưởng (4/1981 - 8/2981)
Đại tá

Hoàng Tường

Phó giám đốc (5/1982 - 7/1988)
Đại tá

Hà Hữu Thừa

Phó Giám đốc (7/1982 - 1/1992)
Thiếu tướng, GS.TSKH

Nguyễn Hưng Phúc

Phó Giám đốc (1982 - 1995)
Đại tá, GS. TSKH

Nguyễn Xuân Phachs

Phó Giám đốc (12/1983 - 1997)
Đại tá

Nguyễn Văn Toàn

Phó Giám đốc (11/1995 - 4/2001)
Đại tá, GS. TS

Nguyễn Văn Nguyên

Phó Giám đốc (2/1995 - 9/2005)
Thiếu tướng, GS. TS

Vũ Đức Mối

Phó Giám đốc (2000 - 2007)
Thiếu tướng, GS. TS

Lê Bách Quang

Phó Giám đốc (2001 - 2007)
Thiếu tướng

Hoàng Văn Hoặc

Phó Giám đốc (8/2002 - 2012)
Thiếu tướng PGS.TS

Đặng Ngọc Hùng

Phó Giám đốc (2005 - 2007)
Thiếu tướng GS.TS

Đồng Khắc Hưng

Phó Giám đốc (12/2007 – 2/2017)
Thiếu tướng PGS.TS

Vũ Huy Nùng

Phó giám đốc (11/2008 – 8/2013)
Thiếu tướng

Phạm Văn Mạnh

Phó Giám đốc (10/2011-2/2017)
Thiếu tướng, GS.TS

Nguyễn Trường Giang

Phó Giám đốc (2/2017 - 5/2022)

Phó Chính ủy Qua các thời kỳ

Đại tá

Hoàng Tiêu Sơn

Phó Chính ủy (6/1966-4/1971)
Thượng tá

Nguyễn Văn Luyện

Phó Chính ủy 10/1971-4/1976)
Phó Chính ủy ( 6/2009 – 5/2015)

Vũ Hữu Dũng

Thiếu tướng TS. TTND
Trung tướng PGS, TS

Nguyễn Viết Lượng

Phó Chính ủy (6/2015 - 3/2019)
Thiếu tướng

Phạm Văn Thọ

Phó Chính ủy (12/2017 - 6/2021)