Vi sinh vật

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Lê Thu Hồng VSV 4// PGS.TS GV-Phó CNBM
2 Nguyễn Văn An VSV 2// TS GV-Q.CNK
3 Hà Thị Thu Vân VSV 1// ThS GV
4 Đinh Thị Thu Hằng VSV 1// TS GV
5 Trương Thị Thu Hiền VSV 2// ThS TG-Phó CNK CLS/VBQG
6 Nguyễn Lê Vân VSV 1// ThS TG
7 Hoàng Xuân Sử VSV 2// TS TG-TP VSV và các mầm bệnh SH
8 Hồ Hữu Thọ VSV 2// TS TG-TP công nghệ gen và DT
9 Hoàng Thị Huyền Trang VSV 4/CN ThS TG