Văn bản khảo thí

Các công văn của Bộ GD&ĐT

  1. Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
  2. Thông tư 17/2021/TT- BGDĐT Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng , thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học.
  3. Thông tư 04/2016/TT- BGDĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
  4. Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025.
  5. Quyết định số 78/ QĐ-TTg ngày 14/01/2022 phê duyệt chương trình phát triển hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đảng sư phạm giai đoạn 2022-2030.
  6. Công văn số 1699/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 về thay thế tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo công văn số 769/QLCL-KĐCLGD.
  7. Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 về thay thế bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo công văn số 768/ QLCL-KĐCLGD.
  8. Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.