Ung thư

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nghiêm Thị Minh Châu UB 4// PGS.TS GVC-CNBM-CNK
2 Vũ Anh Hải UB 3// TS GV-Giám đốc TT UB
3 Nguyễn Văn Ba UB 4// GS.TS GVKC-TP.KHQS
4 Trần Văn Hạ UB 4// CK2 GV-P;CNK
5 Phạm Thị Mai UB 1// TS TG
6 Hồ Viết Hoành UB 1// ThS GV
7 Trần Đình Thiết UB 2// ThS GV
8 Trần Văn Tôn UB 1// ThS TG