Đánh giá chất lượng

HVQY đã thực hiện tự đánh giá giai đoạn 2017-2022 theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học kết quả như sau:

  1. Số tiêu chí đạt: 103/111 (92,8%).
  2. Số tiêu chí không đạt: 8/111 (7,2%).