Phân hiệu phía nam

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Ngọc Toàn PHPN 4// TS GV- Giám đốc Phân hiệu PN
2 Nguyễn Lê Viên PHPN 4// TS GV-Phó Giám đốc Phân hiệu PN
3 Mai Đức Hùng PHPN 4// TS GV-Trưởng ban ĐT
4 Nguyễn Văn Chương PHPN 4// CK2 GV
5 Nguyễn Thị Lý PHPN 1// ThS TG