Phục hồi chức năng

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Văn Tuấn PHCN 3// TS GV-CNBM-K
2 Lê Thị Kiều Hoa PHCN 4// ThS GVC-Nguyên CNK
3 Bùi Văn Tuấn PHCN 1// ThS GV-PT. Phó CNK
4 Bùi Thanh Lợi PHCN 2// ThS TG-KC
5 Hoàng Văn Thắng PHCN 4/ ThS TG