Viện đào tạo Dược

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Trịnh Nam Trung K85 3// PGS.TS GVC-BM KN-ĐC-VT’ Viện ĐT Dược 
2 Nguyễn Văn Bạch K85 2// TS GV-CNBM KN-ĐC-Viện P’VT Viện ĐT Dược
3 Nguyễn Trọng Điệp K85 3// TS GV-CNBM Bào chế-Viện phó Viện ĐT Dược
4 Vũ Bình Dương K85 4// PGS.TS GVKC-GVC-BM Bào chế-GĐ K69
5 Phan Thị Thu Hằng K85 4/ DS GV-BM Bào Chế
6 Nguyễn Hoàng Hiệp K85 4/ DS GV-BM Bào chế
7 Lương Quang Anh K85 2// TS TG KC-BM Bào chế-CNK Dược VB
8 Phạm Đức Thịnh K85 1// ThS TG-BM BC
9 Hoàng Việt Dũng K85 3// PGS.TS GV-CNBM Dược liệu
10 Trần Văn Quang K85 3// ThS GV-BM Dược liệu
11 Nguyễn Văn Thư K85 2// TS GV-BM Dược liệu
12 Nguyễn Văn Liệu K85 2// ThS GV-BM Dược liệu
13 Vương Thị Phương Dung K85 1// ThS GVKC-BM Dược liệu
14 Quách Thị Hà Vân K85 3// TS GV-PT.CNBM Hóa dược-Dược LS
15 Nguyễn Hồng Hải K85 1// ThS GV-BM Hóa dược-Dược LS
16 Nguyễn Công Bàng K85 4/ TS TG-BM HD-DLS
17 Đào Thị Khánh K85 4// TS TG KC-Phó CNKDược103
18 Trần Quang Trung K85 2// ThS GV-BM KN-Độc chất
19 Nguyễn Văn Thịnh K85 1// TS TG-BM KN-Độc chất
20 Nguyễn Tuấn Quang K85 3// TS GV-CNBM TCQLD-TTQY
21 Đỗ Thế Khánh K85 3// ThS GV-BM TCQLD-TTQY
22 Nguyễn Cẩm Vân K85 2// TS GV-BM TCQLD-TTQY
23 Nguyễn Thị Hồng Thắm K85 1// ThS TGKC-BM TCQLD-TTQY
24 Nguyễn Hoàng Ngân K85 4// PGS.TS GV-BM HDLS-Phó CNBM Dược lý
25 Bùi Thị Bích Vân K85 3// ThS GV-BM Dược lý
26 Lê Thị Hồng Hạnh K85 1// ThS GV-BM Dược lý
27 Đặng Văn Điệp K85 4/ DS TG-BM Dược lý
28 Chử Văn Mến K85 2// PGS.TS GV-GĐ TT TN Lâm sàng và TĐSH
29 Đỗ Thị Hương Lan K85 1// ThS GV-BM Dược lý
30 Trần Bá Hiếu K85 1// TS TG-BM Dược lý
31 Phạm Văn Hiển K85 1// TS TG-BM Bào chế