Bộ môn Ngoại ngữ

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Thị Tuyết Mai K84 4// TS GV-Anh-CNK
2 Trần Huy Sáng K84 3// TS GV-Anh-Phó CNK
3 Nguyễn Thị Mai Hương K84 3// ThS GVC-Anh
4 Nguyễn Thị Kim Luyến K84 2// TS GV-Anh
5 Nguyễn Thị Lan Hương K84 3// ThS GV-Việt
6 Nguyễn Thanh Nga K84 3// TS GV-Anh
7 Đặng Thị Thanh Nga K84 3// ThS GV-Anh
8 Kiều Thị Vân K84 3// ThS GV-Anh
9 Lê Kim Hoàn K84 1// ThS GV-Việt
10 Ngô Thị Tuyết K84 1// ThS GV-Việt
11 Đỗ Thị Thu Hạnh K84 1// ThS GV-Việt
12 Nguyễn Thị Thu Hiền K84 1// ThS GV-Anh
13 Lê Viên Lan Hương K84 1// ThS GV-Anh
14 Trần Huyền Trang K84 3/ ThS GV
15 Nguyễn Tuấn Anh K84 1// ThS GV-Anh
16 Vũ Hồng Trọng Đạt K84 3/ CN TG-Anh
17 Phạm Phương Thảo K84 3/ CN TG-Việt
18 Nguyễn Ngọc Anh K84 3/ CN TG