Bộ môn Sinh học và Di truyền Y học

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Trần Văn Khoa K83 4// PGS.TS GV-NGƯT-CNBM
2 Lê Thị Kim Dung K83 4// TS GV-Phó CNBM
3 Nguyễn Thúy Huyền K83 3// ThS GV
4 Đặng Thị Hồng K83 2// ThS GV
5 Nguyễn Thị Thanh Nga K83 1// ThS GV
6 Triệu Tiến Sang K83 2// TS GV-CNK Y sinh học -di truyền
7 Nguyễn Thị Việt Hà K83 1// ThS GV
8 Ngô Trường Giang K83 1// TS GV
9 Đỗ Minh Trung K83 2// TS TG KC