Bộ môn Hóa học

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Bạch Thị Tâm K82 4// TS GV-CNK
2 Lê Văn Dung K82 4// TS GV-Phó CNK
3 Phạm Thị Thanh Hương K82 3// ThS GV
4 Nguyễn Đức Thanh K82 2// ThS GV
5 Phạm Thị Thu Trang K82 1// TS GV
6 Phan Trọng Nghĩa K82 4/ ThS TG
7 Lê Thị Khánh Linh K82 3/ CN TG