Bộ môn Vật lý – Lý sinh

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Bá Hưng K81 2// TS GV-CNK
2 Vũ Thị Trang K81 3// TS GVC-Phó CNK
3 Phan Thị Lan Hương K81 2// ThS GV
4 Dương Duy Sơn K81 1// ThS GV
5 Nguyễn Văn Chinh K81 4/ ThS GV
6 Tạ Quốc Giáp K81 1// TS TGKC, TB Trang bị/J5