Bộ môn Toán – Tin

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Đào Thanh Tùng  K80 3// TS GV- CNK
2 Phạm Anh Tuấn K80 2// TS GV- phó CNK
3 Vũ Thị Thanh Bình  K80 3// ThS GV
4 Chu Đức Hiệp K80 2// ThS GV
5 Đặng Đức Trịnh K80 2// ThS GV
6 Đỗ Tiến Thành K80 2// TS GV
7 Vũ Ngọc Thùy Dương K80 2// ThS GV