Bộ môn Ký sinh trùng và côn trùng y học

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Lê Trần Anh K61 4// PGS.TS GVC-PT.CNBM
2 Đỗ Ngọc Ánh K61 2// PGS.TS GV-P’CNBM
3 Lê Quốc Tuấn K61 2// ThS GV
4 Nguyễn Thị Vân K61 1// ThS GV
5 Đỗ Như Bình K61 2// PGS.TS GVKC, P’TP J6, Kiêm GV AM5
6 Vũ Tuấn Anh K61 2// TS TG-KC
7 Nguyễn Thị Như Quỳnh K61 2/ BS TG