Bộ môn Giải phẫu

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Trần Ngọc Anh K57 4// PGS.TS GV-CNBM
2 Đặng Tiến Trường K57 2// TS GV-Phó CNBM
3 Nguyễn Trung Hưng K57 3// ThS GV
4 Hồ Trường Giang K57 1// BS GV
5 Nguyễn Minh Tâm K57 1// ThS GV
6 Nguyễn Duy Bắc K57 4// GS.TS GVKC-TP.Đào tạo
7 Nguyễn Minh Tùng K57 2// ThS TG
8 Tống Quốc Đông K57 2// TS TGKC
9 Đặng Xuân Kiên K57 1// TS GV
10 Nguyễn Văn Điều K57 4/ ThS TG
11 Ngô Văn Nhật Minh K57 4/ BS TG