Bộ môn Sinh lý bệnh

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Cấn Văn Mão K56 3// PGS.TS GV-CNBM
2 Ngô Thu Hằng K56 4/ TS GV-Phó CNBM
3 Nguyễn Lĩnh Toàn K56 4// GS.TS GVKC, NGƯT-TP. SĐH
4 Phạm Xuân Huy K56 1// ThS GV
5 Bùi Khắc Cường K56 1// TS GVKC-TB cung cấp ĐVTN/J5
6 Hoàng Văn Tổng K56 2// PGS.TS GV-Trưởng phòng, Viện NCYDHQS
7 Nguyễn Thanh Việt K56 2// TS TG