Bộ môn Mô phôi

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Quản Hoàng Lâm K53 4// PGS.TS GV-CNBM
2 Trịnh Thế Sơn K53 3// PGS.TS GVC-GĐ Viện Mô phôi LSQĐ
3 Nguyễn Thanh Tùng K53 4// TS GV-Phó GĐ Viện-Phó CNBM
4 Đoàn Thị Hằng K53 3// TS GV-P’GĐ Viện-P’CNBM
5 Trịnh Quốc Thành K53 4// TS GV
6 Dương Đình Hiếu K53 3// TS GV
7 Nguyễn Thị Thục Anh K53 2// ThS GV
8 Lê Thanh Huyền K53 4/ ThS GV
9 Nguyễn Ngọc Diệp K53 4/ ThS GV
10 Lê Phúc Linh K53 4/ ThS TG
11 Phạm Văn Quyết K53 1// ThS TG
12 Đỗ Ngọc Lan K53   ThS TG
13 Hoàng Văn Ái K53 3/ CK1 TG