Bộ môn Dịch tễ học Quân sự

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Đinh Hồng Dương K50 4// PGS.TS GVC-CNK
2 Phạm Ngọc Hùng K50 3// PGS.TS GVKC, Phó TP.Đào tạo
3 Phạm Thế Tài K50 3// TS GVKC, TP Protein và ĐC
4 Vũ Tùng Sơn K50 2// TS GV-P’CNK
5 Vũ Ngọc Hoàn K50 1// ThS GV