Bộ môn Vệ sinh Quân đội

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Văn Chuyên K40 2// PGS.TS GV-CNK
2 Phan Văn Mạnh K40 1// TS GV-Phó CNK
3 Nguyễn Đức Điển K40 2// ThS GV
4 Nguyễn Thị Thu Trang K40 1// ThS GV
5 Lê Tuấn Anh K40 4/ BS TG
6 Tống Đức Minh K40 4/ BS TG
7 Trần Văn Kha K40 3/ BS TG
8 Nguyễn Hoành Trung K40 4/ BS TG