Bộ môn Công tác Đảng – Công tác chính trị

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Vũ Hoài Nam K31 4// TS GVC-CNK
2 Lê Thị Hồng K31 2// TS GV-Phó CNK
3 Đỗ Văn Nghĩa K31 4// TS GV-CNBM LSĐ
4 Ngô Văn Hậu K31 4// ThS GV-CNBM CTĐ,CTCT
5 Nguyễn Vinh Quang K31 2// TS GV-CNBM
6 Nguyễn Huy Hùng K31 2// TS GV
7 Lê Ngọc Quê K31 1// ThS GV
8 Nguyễn Thu Hường K31 1// ThS GV
9 Tạ Thị Ngọc Liên K31 1// ThS GV
10 Phạm Xuân Chí K31 3/ CN TG
11 Vũ Tiến Đạt K31 2/ CN TG