Bộ môn Lý luận Mác – Lê nin

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Thanh Tịnh K30 4// PGS.TS GVC-CNK
2 Trần Quang Tuynh K30 4// TS GVKC-GVC-CNCT
3 Phạm Bá Điền K30 2// TS GV-CNBM Triết học
4 Lê Thị Tâm Hiếu K30 1// TS GV BM Triết học
5 Bùi Đăng Đối K30 4/ ThS GV BM Triết học
6 Trần Đức Luân K30 4// ThS GVC-P’CNK, CNBM CNXHKH
7 Phạm Ngọc Thức K30 4// TS GV-CNBM KTCT
8 Nguyễn Đức Hưng K30 2// ThS GV BM KTCT
9 Phùng Thị Hiền K30 1// ThS GV-PT CNBM TTHCM
10 Nguyễn Thế Học K30 4// ThS GVC-BM CNXHKH
11 Bùi Thị Bích Thảo K30 4/ ThS GV-BM TTHCM
12 Nguyễn Quốc Nam K30 1// ThS TG-BM Triết học
13 Phùng Văn Cường K30 3/ CN TG
14 Nguyễn Trung Kiên K30 3/ CN TG
15 Nguyễn Thị Thùy Dung K30 2/ ThS TG-BM CNXHKH