Bộ môn Sinh lý lao động Quân sự

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Minh Phương K21 4// PGS.TS GV-CNK
2 Cao Hồng Phúc K21 2// TS GV-Phó CNK – Giáo vụ
3 Vũ Đức Vượng K21 1// ThS TGKC
4 Nguyễn Văn Thư K21 4/ TS TG
5 Bùi Duy Hoàn K21 3/ BSNT TG