Bộ môn Độc học và Phóng xạ quân sự

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Hoàng Anh Tuấn K20 4// TS GVC-Giám đốc TT
2 Trần Văn Tùng K20 4// TS GV
3 Trương Thị Thu Hiền K20 3// TS GV
4 Nguyễn Thanh Bình K20 1// ThS GV
5 Hoàng Đắc Thăng K20 1// ThS GV
6 Hà Văn Quang K20 1// ThS GV, Kiêm GV Nội Dã chiến