Bộ môn Quân sự

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Bùi Anh Dũng K18 4// ThS GV-CNK
2 Tô Viết Trường K18 3// ThS GV-P’CNK
3 Nguyễn Vũ Chiến K18 3// ThS GV-CNBM CT, CD
4 Nguyễn Bá Chất K18 3// ThS GV-CNBM QSC
5 Nguyễn Ánh Dương K18 2// ThS GV-CNBM HLTL TTQP
6 Tống Thành Nam K18 3// ThS GV
7 Nguyễn Thế Anh K18 1// ThS GV
8 Chu Thị Tuyết Nhung K18 1// ThS GV
9 Nguyễn Ngọc Minh K18 3// ThS GV
10 Nguyễn Hoài Nam K18 3// ThS GV
11 Trịnh Văn Thực K18 1// ThS GV
12 Vũ Văn Ba K18 1// ĐH GV
13 Nguyễn Sỹ Quyết K18 2// ThS TG-KC
14 Trương Thị Ngọc Hà K18 1// ThS GV