Bộ môn Tổ chức và tham mưu quân y

TT

Họ và tên

Đơn vị

Cấp bậc

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Nguyễn Xuân Kiên

K10

T2

PGS.TS

GVKC-GĐHV

2

Hoàng Hải  

K10

4//

PGS.TS

GV-CNK

3

Trần Quang Trung

K10

4//

TS

GV-Phó CNK

4

Dương Văn Toàn

K10

4//

TS

GV-CNBM CHTMQY KQ

5

Trần Kiên

K10

4//

TS

GV

6

Đỗ Thanh Bình

K10

2//

ThS

GV

7

Trịnh Lê Nam

K10

1//

ThS

GV

8

Nguyễn Đức Kiên

K10

4/

ThS

GV

9

Nghiêm Như Anh

K10

1//

ThS

TG

10

Hoàng Đức Nhật

K10

4/

CK1

TG

11

Nguyễn Anh Tuấn

K10

4//

TS

GVKC-GVC-Trưởng phòng KT

12

Đặng Quốc Huy

K10

1//

ThS

GV