Hóa sinh

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Phạm Văn Trân HS 4// PGS.TS GV-CNBM-K
2 Huỳnh Quang Thuận HS 4// PGS.TS GV-Phó CNBM-K
3 Nguyễn Thị Mai Ly HS 4/ TS GV
4 Lê Thanh Hà HS 2// ThS GV
5 Hoàng Thị Minh HS 1// ThS GV
6 Vũ Quang Hợp HS 2// ThS GV
7 Đàm Thị Phương Lan HS 4/ ThS GV