Huyết học truyền máu

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Tạ Việt Hưng HHTM 4// TS GV-GĐTT
2 Nguyễn Quang Chiến HHTM 2// ThS GV-P’CNK
3 Nguyễn Giang Nam HHTM 2// ThS GV
4 Nguyễn Thị Hiền Hạnh HHTM 1// ThS GV
5 Nguyễn Trung Kiên HHTM 4/ BS TG
6 Lê Thúy Hà HHTM 4/ BS TG
7 Dương Tiến Vinh HHTM 4/ BS TG