Giải phẫu bệnh

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Trần Ngọc Dũng GPB 4// TS GV-CNBM-K
2 Đặng Thành Chung GPB 2// PGS.TS GV
3 Nguyễn Thành Chung GPB 3// ThS GV
4 Nguyễn Thùy Linh GPB 1// ThS GV
5 Trương Đình Tiến GPB 4/ BS TG
6 Đặng Thái Trà GPB 4/ ThS TG
7 Phạm Văn Thịnh GPB 3/ BS TG