Chẩn đoán hình ảnh

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Hoàng Đình Anh CĐHA 4// PGS.TS GV-Giám đốc TT-CNBM
2 Nguyễn Thành Lê CĐHA 4// CK2 GV-CNK XQ can thiệp
3 Nguyễn Minh Hải CĐHA 3// TS GV-CNK XQ chẩn đoán
4 Phùng Anh Tuấn CĐHA 4// PGS.TS GV-Phó GĐTT, Phó CNBM
5 Nguyễn Xuân Khái CĐHA 3// CK2 GV-Phó CNK XQ can thiệp
6 Ngô Văn Đàn CĐHA 2// ThS GV-YHHN
7 Ngô Tuấn Minh CĐHA 1// ThS GV-XQ