Bộ môn Tai mũi họng

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nghiêm Đức Thuận BM6 T1 PGS.TS GV-CU HVQY
2 Nguyễn Phi Long BM6 4// TS GV-CNK
3 Vũ Văn Minh BM6 4// TS GVC-P’CNBM-K
4 Quản Thành Nam BM6 3// TS GV-P’CNBM-K
5 Chử Thị Hồng Ninh BM6 1// ThS GV
6 Đỗ Lan Hương BM6 4/ ThS GV
7 Nguyễn Anh Cường BM6 1// ThS TG