Bộ môn Gây mê hồi sức

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Ngọc Thạch BM5 4// PGS.TS GVC-CNBM
2 Trần Đắc Tiệp BM5 4// PGS.TS GV-CNK
3 Võ Văn Hiển BM5 3// TS GV, CNK gây mê/BVBQG LHT
4 Lâm Ngọc Tú BM5 4// CK2 GV
5 Trần Hoài Nam BM5 2// ThS GV
6 Nguyễn Viết Sơn BM5 2// CK1 TG
7 Trương Văn Khương BM5 4/ BS TG