Bộ môn Mắt

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Đình Ngân BM4 4// PGS.TS GV-CNBM-K, P’GĐBVQY103
2 Nguyễn Chiến Thắng BM4 4// TS GV-Phó CNBM-K
3 Lê Đình Anh BM4 4// CK2 GV
4 Nguyễn Lê Trung BM4 3// ThS GV
5 Nguyễn Văn Cường BM4 4/ ThS GV
6 Võ Thị Hằng BM4 4/ ThS TG