Bộ môn Ngoại bụng

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Lê Thanh Sơn BM2 4// PGS.TS GV- CNBM
2 Nguyễn Trọng Hòe BM2 4// TS GV- CNK
3 Hồ Chí Thanh BM2 3// TS GV-Phó CNK, Giáo vụ
4 Nguyễn Quang Nam BM2 2// TS GV
5 Ngô Gia Khánh BM2 1// ThS GV
6 Đỗ Sơn Hải BM2 4/ ThS GV
7 Trần Doanh Hiệu BM2 4/ ThS GV
8 Nguyễn Văn Tiệp BM2 4/ ThS GV
9 Lại Bá Thành BM2 2// ThS TG