Bộ môn Răng Hàm Mặt

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Trương Uyên Cường BM14 3// TS GV-P’CNBM-K PT.Đ.tạo
2 Nguyễn Danh Long BM14 4// CK2 GV-P’CNK
3 Nguyễn Phương Liên BM14 4// CK2 GV
4 Đào Đức Long BM14 4// TS TGKC,P’GĐ Viện NCYDHQS
5 Vũ Hồng Thái BM14 2// CK2 TG KC