Bộ môn Hồi sức cấp cứu và chống độc

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Trung Kiên BM11 4// PGS.TS GV-CNBM, GĐTT, kiêm CNK
2 Phạm Thái Dũng BM11 4// TS GV-CNK
3 Hoàng Tiến Tuyên BM11 4// PGS.TS GVC-CNK B16, Kiêm GV AM5
4 Kiều Văn Khương BM11 2// ThS GV
5 Nguyễn Chí Tuệ BM11 2// ThS GV-CNK ghép, HS, ĐT sau ghép/TT ghép tạng
6 Phạm Quốc Huy BM11 3// ThS GV
7 Lê Tiến Dũng BM11 1// ThS GV
8 Nguyễn Quang Huy BM11 1// ThS GV
9 Đặng Văn Ba BM11 3/ ThS TG