Bộ môn Sản phụ khoa

TT Họ và tên Đơn vị Cấp bậc Học hàm, học vị Chức vụ
1 Nguyễn Viết Trung  BM10 4// PGS.TS GV-CNBM
2 Trịnh Hùng Dũng BM10 4// TS GV-CNK
3 Đào Nguyên Hùng BM10 2// TS GV-P’CNBM
4 Phạm Thị Phương Thanh BM10 3// ThS GV
5 Đào Thế Anh BM10 1// ThS GV
6 Lê Thị Hồng Vân BM10 1// ThS TG